فهرست ها

برگزاری مسابقه نقاشی در حوزه اموزش مهارت های اجتماعی

برگزاری مسابقه نقاشی برای کودکان 7- 10 ساله با محوریت امزوش مهارت های اجتماعی

این مسابقه روز پنج شنبه مورخ25 مهرماه ساعت 10 صبح در محل کتابخانه ثقلین کوزه کنان با مدیریت مسئول کتابخانه و با مشارکت شهروندان عزیز برگزار خواهد شد